Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 

Matthiesens 2023


Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle leverancer og ydelser fra Matthiesens, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af skriftlig aftale mellem parterne. 


1. Tilbud, accept og ordrebekræftelse. 

Tilbud er kun bindende, såfremt dette er afgivet skriftligt, og er kun gældende i 14 dage fra tilbudsdatoen hvis ikke andet er angivet i tilbuddet. Efter accept af tilbud vil Matthiesens fremsende ordrebekræftelse. Udstedes ikke ordrebekræftelse er ikke tilbuddet gældende. 


2. Matthiesensʼs leverance 

Matthiesensʼs leverance omfatter kun det i ordrebekræftelsen specificerede hardware og software (kaldet Produkterne), samt den specificerede konsulentassistance (kaldet Konsulentydelser). Leverancen skal efter installationen er fuldført opfylde de krav, som fremgår af ordrebekræftelsen. Ved køb af standardprogrammer erhverver kunden en brugsret. De nærmere vilkår for denne brugsret fremgår af programmets licensbetingelser, som kunden er forpligtet til at acceptere inden programmet tages i brug. 


3. Priser 

Alle opgivne priser er eksklusive moms og eventuelle andre afgifter. De gældende priser for Konsulentydelser og Support kan altid findes på www.Matthiesens.dk. Matthiesens forbeholder sig ved afgivelse af ordrebekræftelsen ret til at ændre prisen på Produkterne i forhold til tilbuddet, såfremt Matthiesensʼs indkøbspris har ændret sig. 


4. Betalingsbetingelser 

Betalingsbetingelsen er netto kontant med rettidig betaling som angivet på fakturaen. Aʼconto rater faktureres, såfremt dette er aftalt. Slutfaktura fremsendes i så fald, når installationen af leverancen er fuldført hos kunden i overensstemmelse med specifikationerne i ordrebekræftelsen. Overskrides betalingsfristen, beregnes renter på 2% pr. påbegyndt måned fra fakturadatoen. 


5. Rejseomkostninger 

Rejseomkostninger faktureres til kostpris, med mindre der er indgået aftale om fastpris for Konsulentydelser. 


6. Levering 

Levering anses for at have fundet sted ved Produkternes overgivelse til kunden eller til fremmed fragtfører. Levering af Produkterne sker til den i ordrebekræftelsen anførte leveringsdato. Matthiesens er berettiget til at udskyde den aftalte leveringstid, såfremt udskydelsen nødvendiggøres af forhold, som Matthiesens ikke har indflydelse på, jf. også pkt. 11. Evt. forsinkelse kan ikke gøres gældende af kunden, medmindre kunden har påberåbt forsinkelsen og givet Matthiesens en frist på 1 uge til at levere. 


7. Installation 

Installering af Produkterne sker snarest muligt efter leveringen eller i henhold til installationsplanen, hvis en sådan foreligger. 

I særlige tilfælde kan der under installationen kunne opstå uforudsete forhold, således at fuldførelsen af leverancen må udsættes i forhold til installationsplanen. Prisen kan af samme årsag ændre sig i forhold til evt. aftale el. tilbud. Kunden accepterer dette og tager i egen interesse højde for at en sådan situation kan opstå. Matthiesens er ikke ansvarlig for evt. forsinkelse. 


8. Garanti 

For Produkterne er producentens garanti til enhver tid gældende. 


9. Fejl og mangler 

Er der mangler ved Matthiesensʼs leverance påtager Matthiesens sig, efter eget valg, at afhjælpe sådanne mangler ved udbedring, ombytning eller omlevering. Er der fejl ved software gælder det pågældende standardprograms licensbetingelser, idet fejlene skal påtales direkte overfor producenten. Matthiesens afhjælpningsforpligtelse omfatter alene Produkter og Konsulentydelser, der er direkte forbundet med Matthiesens ʼs leverance. Alle andre omkostninger, der måtte være forbundet med en opstået mangel er Matthiesens uvedkommende. 

Matthiesens forpligtelse bortfalder, såfremt det af Matthiesens leverede ikke benyttes eller opbevares korrekt, eller der i forbindelse med det leverede benyttes hardware eller software, der ikke er godkendt elle installeret af Matthiesens. Herudover påtager Matthiesens sig ikke ansvar for det leve­rede, hvorfor kunden ikke kan hæve købet, kræve forholds­mæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvis. 


10. Produktansvar 

I tilfælde af at Matthiesens leverance måtte forvolde skade på person eller ting, er lov om produktansvar gældende. Medmindre andet fremgår af ufravigelige lovregler er Matthiesens dog kun ansvarlig, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Matthiesens som følge af grov uagtsomhed. 


11. Force majeure 

Matthiesens er berettiget til at udskyde leveringen og er i øvrigt fri for ansvar for enhver mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som Matthiesens ikke er herre over, f.eks. krig, oprør, brand, strejker, lockouts, arbejdskonflikter, forsinkede eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, epidemier, statsrestriktioner, handlinger fra civil og militær side, jordskælv, orkaner, tyfoner og flodbølger. Vil Matthiesens påberåbe sig force majeure skal Matthiesens snarest give kunden skriftlig meddelelse herom med angivelse af årsagen. Udskydes leveringen med mere end 2 mdr. er begge parter berettiget til at hæve aftalen. 


12. Returvarer 

Varer tages kun retur i henhold til underleverandørens leveringsbetingelser og kun efter skriftlig accept fra Matthiesens. Såfremt Matthiesens bliver pålagt omkostninger i forbindelse med returnering, vil disse blive faktureret til kunden. 


13. Ejendomsforbehold 

Ejendomsretten til det købte forbliver hos Matthiesens indtil den fulde købesum er betalt til Matthiesens. 


14. Ansvarsbegrænsning 

Matthiesens er aldrig ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, tidstab, tabt avance eller andre lignende tab.